U bent hier: Home » Info » Onze School

Onze school

Missie

Het is ons doel elke leerling zo te begeleiden dat die zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later.

Visie

Onze baseline “Traditie met Pit” en het logo van onze school illustreren onze waarden op perfecte wijze.
De school verwijst met ‘traditie’ naar het respecteren van normen en waarden binnen de schoolse- en maatschappelijke omgeving, maar ook naar de kwaliteitsvolle opleiding. Wij bieden al onze leerlingen een volwaardige vorming aan, rekening houdend met de individuele verschillen. Centraal staan het aanvaarden en het inzien van de meerwaarde van die verschillen. Bij al onze leerlingen benadrukken we daarom de individuele talenten en kwaliteiten. Onze leerlingen hebben allemaal recht op gelijkwaardige toekomstperspectieven en een volwaardige integratie in de samenleving en het beroepsleven.
Daarnaast beschouwen we het als onze fundamentele taak leerlingen te leren samenleven. We streven naar een stevige basis voor het opbouwen en onderhouden van interpersoonlijke, familiale en maatschappelijke relaties. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Onze multi-culturele en diverse samenleving vereist een open geest en aangepaste attitudes, zoals een correcte omgang met anderen en respect en verdraagzaamheid voor elkaars cultuur, symbolen en waarden. Bovendien zijn communicatieve vaardigheden - zoals omgaan met conflicten - belangrijk. Overleg en zoeken naar consensus vormen daarbij vanzelfsprekende democratische uitgangspunten.

Met ‘pit’ verwijzen we naar de betrokkenheid van alle actoren binnen het schoolleven en de ambitie om te groeien en vooruit te komen. Zoals het logo het aangeeft, staat de mens voor ons centraal, binnen een dynamische omgeving. Engagement en samenwerking zijn belangrijke sleutelbegrippen voor een brede en harmonische persoonsontwikkeling. Onze vorming richt zich dan ook op een actieve, kritische deelname aan het maatschappelijk leven. Ze mondt uit in een verdere studieloopbaan of op een vlotte intrede in het beroepsleven. Onze ambitie vertaalt zich ook in de bereidheid tot ondernemen en de wil om zich gemotiveerd in te zetten. Hierbij stimuleren we onderzoekend en innovatief denken en handelen. Bij dit alles streven we naar een harmonische ontwikkeling van de cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en motorische componenten van de persoonlijkheid.

We begeleiden onze leerlingen in hun ontwikkeling van een realistisch zelfconcept. Met positieve gedrevenheid streven we naar de maximale en optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van de leerlingen. Zo helpen we hen bij het ontdekken van hun eigen talenten, in het opbouwen van hun eigen waardenkader, in het vormgeven van hun eigen levensdoelen en het opnemen van verantwoordelijkheid. Dit stimuleren van een realistisch zelfconcept laat onze leerlingen toe om geleidelijk een toekomstperspectief te verwerven. Ze leren keuzes te maken voor zichzelf, waaronder een gepaste studie- en beroepskeuze.
 

Pedagogisch Project van het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap!

Schooluren >

Bereikbaarheid >

Oud-leerlingen / oud-leerkrachten